Офіційні повідомлення

Повідомлення про особливу інформацію (зміна складу посадових осіб)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 02.05.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 365 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням…