Повідомлення про особливу інформацію (зміна складу посадових осіб)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

02.05.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
365
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор       Гаврiш Олександр Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
24600, Вінницька обл., Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33143011
5. Міжміський код та телефон, факс
(04340) 2-18-69 (04340) 2-18-69
6. Адреса електронної пошти
lawyer@pkp.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ “АРIФРУ”
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
Про нас
  02.05.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2019 обрано Член (Голова) Ревiзiйної комiсiї Безкоровайний Юрiй Миколайович 0
Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» – Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРПРОМIНВЕСТ – АГРО” 26 квiтня 2019 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ:
Член (Голова) Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» Безкоровайний Юрiй Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства на новий термiн повноважень, вiдповiдно до вимог Статуту ПрАТ “ПК “Подiлля”. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення єдиного акцiонера ПрАТ “ПК “Подiлля” – ТОВ “УКРПРОМIНВЕСТ – АГРО” вiд 26 квiтня 2019 р. про обрання особи на посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний економiст вiддiлу по контролю за сiльськогосподарським виробництвом ТОВ «Сiльгосппродукт», головний економiст СТОВ «Агроко», начальник управлiння економiки та фiнансiв цукрового виробництва ТОВ «Група «Агропродiнвест», директор ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2019 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Безсмертна Свiтлана Миколаївна 0
Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» – Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРПРОМIНВЕСТ – АГРО” 26 квiтня 2019 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ:
Член Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» Безсмертна Свiтлана Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства на новий термiн повноважень, вiдповiдно до вимог Статуту ПрАТ “ПК “Подiлля”. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення єдиного акцiонера ПрАТ “ПК “Подiлля” – ТОВ “УКРПРОМIНВЕСТ – АГРО” вiд 26 квiтня 2019 р. про обрання особи на посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера ТОВ “Група Агропродiнвест”. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2019 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Сiкорський Сергiй Петрович 0
Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» – Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРПРОМIНВЕСТ – АГРО” 26 квiтня 2019 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ:
Член Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» Сiкорський Сергiй Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства на новий термiн повноважень, вiдповiдно до вимог Статуту ПрАТ “ПК “Подiлля”. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення єдиного акцiонера ПрАТ “ПК “Подiлля” – ТОВ “УКРПРОМIНВЕСТ – АГРО” вiд 26 квiтня 2019 р. про обрання особи на посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник управлiння економiчного планування ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Кваліфіковані підпис та печатка за посиланням

https://pkp.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Відомості-про-зміну-складу-посадових-осіб-емітента.zip